Системи управління

Орган з сертифікації систем управління ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» (далі – ОС) пропонує підприємствам (організаціям) України наступні види послуг:

 • сертифікація систем управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги;
 • сертифікація систем управління безпечністю харчових продуктів на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000:2007 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (ІSO 22000:2005, ІDT).

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04.04.14р. № 384 (із змінами внесеними наказом від 29.01.2015 № 61) ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» призначений на виконання робіт із сертифікації систем управління (СУ) в Державній системі сертифікації (свідоцтво про призначення № UA.MQ.043).

Національним агентством з акредитації України засвідчена компетентність органу з сертифікації систем управління ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» (атестат про акредитацію № 8О078 зареєстрований у Реєстрі НААУ 13 грудня 2016р. дійсний до 02 березня 2019р. дата первинної акредитації 03 березня 2014р.) відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2015 та ISO/TS 22003:2013 в сфері:

 • ДСТУ ISO 9001:2009 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2008, IDT); ISO 9001:2008 Quality management systems – Requirements;
 • ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT); ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements;
 • ДСТУ ISO 22000:2007 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (ІSO 22000:2005, ІDT); ІSO 22000:2005 Food safety management systems – requirements for any organization in the food chain.

Основною метою сертифікації є забезпечення впевненості усіх сторін, що система управління відповідає встановленим вимогам. Цінність сертифікації визначають рівнем суспільної впевненості та довіри, який створюється неупередженим і компетентним оцінюванням третьою стороною.

Принципи, на підставі яких діє ОС, та які сприяють довірі до нього:

 • неупередженість;
 • компетентність;
 • відповідальність;
 • відкритість;
 • конфіденційність;
 • реагування на скарги;
 • ризик – орієнтований підхід.

Роботи з сертифікації систем управління проводяться кваліфікованими фахівцями - сертифікованими аудиторами з сертифікації систем управління (якістю, безпечністю харчових продуктів). Персонал ОС (штатний та позаштатний), члени Ради органу з оцінки відповідності підписують декларації стосовно дотримання принципів, що сприяють виконанню конкретних функцій них, описових вимог, та, зокрема, довірі до ОС.

Політика і процедури, згідно з якими працює ОС та його адміністрація, є недискримінаційними. ОС не практикує будь-які форми дискримінації, такі як приховану дискримінацію, прискорюючи чи затримуючи обробку заявок.

Застосовувані процедури не використовуються таким чином, щоб вони перешкоджали або ускладнювали заявникам звертатися до ОС.

Послуги ОС доступні для усіх заявників, чия діяльність підпадає до сфери його діяльності.

ОС не встановлює неприйнятні (надмірні) фінансові або інші умови.

Доступ до процесу сертифікації не залежить від розміру клієнта або членства в будь-якій асоціації чи групі, а сертифікація не залежить від кількості вже виданих сертифікатів.

ОС обмежує свої вимоги, оцінку і рішення щодо сертифікації тими питаннями, які мають конкретне відношення до певної сфери сертифікації.

Неупередженість

ОС здійснює сертифікацію систем управління, яка заслуговує на довіру з забезпеченням неупередженості своїх дій та рішень.

Неупередженість - це елемент, що складається з декількох компонентів, таких як:

 • об'єктивне і неупереджене виконання дій з сертифікації систем управління;
 • ідентифікацію наявних і потенційних конфліктів інтересів і активне управління ними з тим, щоб забезпечити об'єктивність;
 • незалежність ОС, окремих співробітників, що здійснюють діяльність з сертифікації систем управління, від будь-якої іншої організації або особи, зацікавлених в результатах цієї діяльності;
 • відповідальність за рішення у сфері сертифікації систем управління.

ПОЛІТИКА ЩОДО НЕУПЕРЕДЖЕНОСТІ

Орган з оцінки відповідності та сертифікації систем управління ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» засвідчує і гарантує, що:

 • керівництво ООВ (ОС) бере на себе зобов’язання щодо забезпечення неупередженості в діях щодо сертифікації продукції, процесів, послуг, систем управління;
 • є незалежним у юридичному та фінансовому відношенні від замовників або інших сторін, зацікавлених в сертифікації продукції, процесів, послуг, систем управління;
 • політика і процедури, відповідно вимог яких ООВ (ОС) здійснює свою діяльність, мають об’єктивний, недискримінаційний та неупереджений характер;
 • не є розробником, виробником, монтажником, постачальником сертифікованої продукції та не обслуговує її;
 • не є конструктором, розробником, оператором сертифікованих процесів та не супроводжує їх;
 • не є конструктором, розробником, постачальником сертифікованих послуг та не супроводжує їх;
 • не пропонує та не надає консультування своїм замовникам (участь в розроблянні, виробництві, монтуванні, обслуговуванні або постачанні сертифікованої продукції або продукції, що підлягає сертифікації; розроблянні, запроваджуванні, функціюванні або обслуговуванні сертифікованих процесів або процесів, що підлягають сертифікації; розроблянні, запроваджуванні, надаванні або підтримуванні сертифікованих послуг або послуг, що підлягають сертифікації);
 • не пропонує та не надає консультування своїм замовникам щодо системи управління або проведення внутрішнього аудиту, якщо схема сертифікації вимагає оцінювання системи управління замовника;
 • діяльність сторонніх юридичних осіб, з якими взаємодіє ООВ (ОС) чи ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», не компрометує неупередженість його сертифікаційної діяльності;
 • керівний персонал ООВ та персонал, залучений до аналізування та процесу прийняття рішення щодо сертифікації, не залучається до діяльності сторонньої юридичної особи, з якою взаємодіє ООВ (ОС) чи ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», якщо ця особа пропонує або виробляє сертифіковану продукцію (зокрема, продукцію, що проходить сертифікацію) або пропонує чи надає консультування;
 • діяльність органу з сертифікації не проводиться на ринку та не пропонується як діяльність, пов’язана з діяльністю організації, яка надає консультування;
 • ООВ (ОС) не робить заяви та не натякає, що сертифікація може бути простішою, легшою, швидшою або дешевшою, якщо буде залучена певна консалтингова організація;
 • ООВ не сертифікує продукцію (процеси, послуги) замовників, які отримали від ООВ консультації (участь в розроблянні, виробництві, монтуванні, обслуговуванні або постачанні сертифікованої продукції або продукції, що підлягає сертифікації; розроблянні, запроваджуванні, функціюванні або обслуговуванні сертифікованих процесів або процесів, що підлягають сертифікації; розроблянні, запроваджуванні, надаванні або підтримуванні сертифікованих послуг або послуг, що підлягають сертифікації), якщо не пройшов допустимий мінімальний період від моменту закінчення консультування (2 роки);
 • ОС не залучає до аудиту або іншої сертифікаційної діяльності персонал, зокрема той, що працює на керівних посадах, який здійснював консультування щодо систем управління клієнта;
 • не залучає до аудитів консалтингові організації, оскільки це становить неприйнятну загрозу для неупередженості ООВ (ОС);
 • персонал ООВ (внутрішній, зовнішній), Рада ООВ, які можуть вплинути на сертифікаційну діяльність, діють неупереджено та не допускають комерційного, фінансового чи будь-якого іншого тиску, що загрожує їх неупередженості;
 • урегульовує та документує будь-які конфлікти інтересів, усуває чи унайменшує такі загрози;
 • забезпечує об’єктивність своїх робіт щодо сертифікації;
 • вживає заходів у відповідь на будь-які відомі ризики щодо його неупередженості, які є результатом дій інших осіб, органів або організацій;
 • у разі ідентифікування ризику щодо неупередженості, ООВ (ОС) здатен продемонструвати як він усуває чи мінімізує такий ризик.

Дії та рішення органу з сертифікації систем управління ґрунтуються на об'єктивних доказах відповідності (або невідповідності), отриманих органом з сертифікації систем управління, і на його рішення не впливають інші інтереси або інші сторони.

Ідентифікація існуючих загроз для неупередженості здійснюється шляхом вивчення документів СУ, опитування персоналу, вивчення існуючої практики та інцидентів порушення неупередженості.

Компетентність

Компетентність штатного та позаштатного персоналу ОС, що підтримується системою управління, є необхідною та достатньою, щоб надавати сертифікацію, яка забезпечує довіру.

Вимоги до персоналу (штатного та позаштатного), що залучається до робіт з сертифікації систем управління, задокументовані.

Відповідальність

Відповідальність за відповідність вимогам сертифікації несе організація-клієнт, а не ОС.

ОС оцінює достатню кількість об'єктивних доказів, на яких ґрунтується рішення щодо сертифікації. Ґрунтуючись на висновках аудиту, орган сертифікації приймає рішення надати сертифікацію, якщо доказів відповідності достатньо, або не надавати сертифікацію, якщо доказів відповідності недостатньо.

*Примітка:* Будь-який аудит ґрунтується на вибірці з системи управління організації і, таким чином, не є гарантією 100 % відповідності вимогам.

Відкритість

Орган з сертифікації систем управління забезпечує доступ для громадськості та оприлюднює на офіційному сайті відповідну і своєчасну інформацію щодо процесу аудиту та процесу сертифікації, а також щодо статусу сертифікації (стосовно надання, розширення, підтримування, поновлення, призупинення, скорочення сфери або скасування сертифікації) будь-якої організації, для того, щоб забезпечити впевненість у чесності та достовірності сертифікації.

Для підтримання довіри до сертифікації, ОС забезпечує відповідний доступ та оприлюднює інформацію, яка не є конфіденційною, щодо висновків спеціальних аудитів (наприклад, аудити у відповідь на скарги) для певних зацікавлених сторін.

Конфіденційність

Для отримання переважного доступу до інформації, яка необхідна для вірогідного оцінювання відповідності вимогам сертифікації, ООВ зберігає конфіденційність будь-якої інформації про замовника, яка є його власністю.

ОС сформульована політика та створені умови відповідно до вимог чинного законодавства, що забезпечують конфіденційність інформації, отриманої чи створеної під час діяльності ОС на всіх рівнях його структури, охоплюючи Раду ООВ та зовнішні органи чи особи, що діють від його імені.

Реагування на скарги

Для забезпечення та збереження довіри до сертифікаційної діяльності ОС гарантує, що будь-які скарги на діяльність ОС будуть належним чином опрацьовані і, якщо їх визнають обґрунтованими, розглянуті і, що органом з сертифікації будуть ужиті відповідні заходи для вирішення скарги.

Ефективне реагування на скарги є важливим засобом захисту для органу з сертифікації, його клієнтів та інших користувачів сертифікації від помилок, упущень або неналежної поведінки. Якщо скарги розглядаються належним чином.

Забезпечення належного балансу між принципами відкритості і конфіденційності ОС, охоплюючи реагування на скарги, є необхідним для того, щоб продемонструвати чесність і достовірність всім користувачам сертифікації.

Ризик-орієнтований підхід

Орган з сертифікації приймає до уваги ризики, пов’язані з наданням компетентної, послідовної та неупередженої сертифікації. Ризики включають, але не обмежуються такими, що мають відношення до:

 • цілей аудиту;
 • вибірки, використаної в процесі аудиту;
 • реальної та сприйманої неупередженості;
 • правових та регуляторних питань, а також питань відповідальності;
 • організації-клієнта щодо якої проводиться аудит та середовища, в якому зазначена організація провадить діяльність;
 • впливу аудиту на клієнта та його діяльність;
 • здоров’я та безпеки груп аудиту;
 • сприйняття зацікавлених сторін;
 • заяв сертифікованого клієнта, що вводять в оману;
 • використання знаків.

ПОЛІТИКА ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРАВ ВЛАСНОСТІ ЗАМОВНИКІВ

Органи з оцінки відповідності та сертифікації систем управління ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» засвідчують та гарантують, що:

 • вживають адекватних заходів, узгоджених з нормами законодавства, чинного в Україні, щодо забезпечення конфіденційності інформації, отриманої в процесі діяльності на всіх рівнях управління;
 • будь-яка інформація про конкретну продукцію (процес, послугу, систему управління) або замовника, отримана в процесі здійснення своєї діяльності, не має права розголошуватися (усно чи письмово) третій стороні без отримання письмової згоди замовника;
 • нормативна документація замовників, яка є інтелектуальною власністю замовника (технологічні інструкції, технічні умови, документи, що містять опис вимог до систему правління, тощо), особисті дані залучених аудиторів, що використовуються під час проведення робіт з сертифікації та оцінки відповідності, зберігаються в ідентифікованих папках в окремих кімнатах в умовах, що забезпечують зберігання записів і даних, запобігання їхнього ушкодження, втрати, а також дотримання вимог конфіденційності;
 • результати проведених робіт не передаються замовнику телефоном, факсом або іншим електронним засобом;
 • забезпечують збереження документів, записів і даних з дотриманням вимог конфіденційності;
 • зберігають архівні матеріали в окремій кімнаті з обмеженим доступом.

ООВ та ОС визнають всі встановлені законодавчі, правові та інші регламентувальні правила і вимоги стосовно оцінки відповідності, сертифікації продукції, послуг та систем управління, і здатні нести встановлену відповідальність за їх порушення.

Інформація про замовника, отримана не від нього, а з інших джерел (наприклад, від скаржника, регулятивних органів), згідно принципів та політики ОС, також вважається конфіденційною.

З вимогами стосовно конфіденційності персонал ОС (внутрішній та зовнішній) ознайомлений під розпис.

За порушення, що призвели до розголошення конфіденційної інформації, винні особи несуть дисциплінарну і цивільно-правову відповідальність відповідно чинному законодавству України.

Сертифікація систем управління здійснюється згідно вимог ДСТУ 3419-96 Сертифікація систем якості. Порядок проведення, вимог міжнародного стандарту ISO/IEC 17021-1:2015 Оцінка відповідності – Вимоги до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту, чинних в Органі з сертифікації систем управління ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» Політик, Настанов, процедур, методик, інструкцій та Порядків.

Запрошуємо до співпраці всіх, хто зробив ставку на якість та безпечність!


Файли для завантаження: