Науково-технічна діяльність


Дата публікації: 24.12.2013

ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» (Центр) забезпечує в регіоні реалізацію державної політики технічного регулювання в галузях стандартизації, єдності й достовірності вимірювань, сертифікації, системного управління, оцінки відповідності, спрямованих на захист інтересів споживачів і суспільства в цілому з питань безпеки продукції та послуг для здоров’я громадян, охорони довкілля, підвищення конкурентоспроможності продукції та послуг.

На рівні з практичною діяльністю у вищевказаних напрямках Центр веде науково-технічну діяльність. Для цього проводиться аналіз стану справ за напрямками надання підприємствам, установам, організаціям і громадянам послуг у сфері стандартизації, метрології, оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації) продукції та захисту прав споживачів, ведеться робота з організації та участі в науково-практичних конференціях, семінарах, «круглих столах», готуються публікації до наукових видань, надаються відгуки та рецензії на дисертації та інші наукові роботи.

З метою забезпечення потреб навчально-виховних закладів регіону, підприємств і організацій у працівниках, ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТ-МЕТРОЛОГІЯ» активно співпрацює з провідними вищими навчальними закладами Луганська: Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля (СНУ ім. В.Даля) і Луганським національним аграрним університетом (ЛНАУ). Провідні спеціалісти центру залучаються до педагогічно-викладацької діяльності в філіях вищих навчальних закладах міста, створених на базі ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ».

Для забезпечення колегіального розгляду наукових, науково-організаційних, науково-технічних питань у сфері метрології, оцінки (підтвердження) відповідності, сертифікації, стандартизації, системного управління, захисту прав споживачів створена та функціонує Науково-технічна рада.

В 2012 році ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» стало колективним членом Інженерної Академії України.

З метою активізації транскордонного співробітництва створено об’єднання Єврорегіон «Донбас», до складу якого на цей час ввійшли Луганська, Донецька та Ростовська області. В рамках об’єднання Єврорегіон «Донбас» Центр активно працює у складі робочої групи з питань розвитку економічного співробітництва, промислової кооперації, співробітництва в сфері стандартизації, метрології та сертифікації.

Співробітництво з вищими навчальними закладами

З метою забезпечення потреб навчально-виховних закладів регіону, підприємств і організацій у працівниках, ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» активно співпрацює з провідними навчальними закладами Луганська: Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля (СНУ ім. В.Даля) і Луганським національним аграрним університетом (ЛНАУ). Провідні спеціалісти центру залучаються до педагогічно-викладацької діяльності в філіях вищих навчальних закладах міста, створених на базі ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ».

З початку нового навчального року (2013-2014рр.) проведена спільна підготовча робота до навчального процесу студентів магістратури кафедри метрології СНУ ім. В.Даля: розроблені програми викладання навчального матеріалу, погоджений та затверджений план проведення лекційних та практичних занять для студентів магістратури (27 осіб) за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація».

Згідно плану проведено 72 години лекційних та семінарських занять зі студентами заочної та денної форми навчання. За підсумками навчального процесу в 1- й квадрі 2013 року перевірені контрольні роботи за темами на самостійне вивчення та прийнятий залік. Складені та видані завдання на виконання курсових проектів за дисципліною «Забезпечення якості», проводиться підготовка до написання та захисту магістерських робіт.

В рамках реалізації зобов’язань спільної діяльності щодо покращення та удосконалення якості професійної підготовки фахівців із спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація», подальшого зміцнення зв’язків виробництва з навчальним процесом, співробітництва у напрямі розвитку науково-технічної діяльності 19 листопада 2013 року на базі ЛНАУ відбулась нарада за участю керівного складу університету та представників ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ». За результатами наради прийняте рішення – розробити та ухвалити План спільних науково-технічних заходів центру та ЛНАУ на 2014 рік на підставі ґрунтовних пропозицій стосовно поглиблення співробітництва.

05 грудня 2013 року на базі Луганського державного коледжу економіки і торгівлі в рамках декади циклової комісії технології харчування та організації виробництва й обслуговування в закладах ресторанного господарства була проведена науково - практична конференція «Стандартизація, сертифікація продукції - сучасний стан та перспективи розвитку за участю керівництва коледжу та ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», викладачів, методистів та студентів коледжу.

Мета конференції – долучити молодь до дій з вирішення нагальних проблем споживачів, сприяти формуванню у студентів культури споживання та отримати навики із захисту своїх прав як споживачів.

Спільно з кафедрами університетів продовжується проведення відкритих семінарських занять з питань методології та організації досліджень систем управління, організації, координації та регулювання процесами управління якістю, стандартизації та інші.

Науково - технічна рада

Для забезпечення колегіального розгляду наукових, науково-організаційних, науково-технічних питань у сфері метрології, оцінки (підтвердження) відповідності, сертифікації, стандартизації, системного управління, захисту прав споживачів, а також координації спільної науково-технічної діяльності з підприємствами, установами та організаціями Луганської області, активізації наукової та інтелектуальної діяльності фахівців центру створена та функціонує Науково-технічна рада.

Протягом 2013 року відбулося 2 засідання Науково-технічної ради, на яких розглянутий ряд важливих питань перспективного розвитку, заслухані інформації керівників робочих груп про стан виконання планів НТР, переоснащення структурних підрозділів, основних економічних показників фінансового плану, ефективне використання ресурсів для досягнення позитивних результатів та оптимізації витрат, оцінювання результативності системи управління якістю.

Спираючись на досвід науково - дослідних робіт у галузях машинобудування, для формування системних підходів до здійснення робіт у сферах стандартизації, метрології, оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації), системного управління 01 серпня 2013 року ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» укладений договір «Про науково-технічне співробітництво та взаємодію» з ПрАТ «НВЦ Трансмаш». З моменту укладення договору здійснюються спільні заходи з розроблення та постановки на виробництво нових видів продукції (поглинального апарату для транспортних засобів з використанням інноваційних технологій, багатофункціонального оздоровчого модулю тощо).

Співробітництво з Інженерною Академією України

З 2012 року ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» є колективним членом Інженерної Академії України.

12 грудня 2013 року на базі Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка відбулося розширене засідання президії Луганського обласного відділення Інженерної академії України (ЛОВ ІАУ).

В засіданні прийняли участь академіки та члени кореспонденти - вчені вищих навчальних закладів регіону, представники ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», провідних підприємств, інженери, зусилля яких спрямовані на нарощування інтелектуального потенціалу у сфері інженерної діяльності, впровадження досягнень науки і техніки у виробництво, професійна консолідація інженерів і вчених України.

За вагомий внесок у розвиток науки і техніки, інженерної справи ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» відзначене Дипломом Інженерної Академії України.

Участь в реалізації заходів розвитку Стратегії Єврорегіону «Донбас»

В рамках об’єднання Єврорегіон «Донбас», створеного з метою активізації транскордонного співробітництва, до складу якого на цей час ввійшли Луганська, Донецька та Ростовська області, ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» активно працює у складі робочої групи з питань розвитку економічного співробітництва, промислової кооперації, співробітництва в сфері стандартизації, метрології та сертифікації.

В рамках затвердженого плану заходів щодо розвитку Стратегії Єврорегіону «Донбас» на 2013-2014рр. за напрямом «Співпраця у сфері стандартизації, метрології та сертифікації», з метою розвитку міжнародної науково-технічної діяльності відповідно до «Трехстороннего соглашения о сотрудничестве в сфере технического регулирования между ГП «ЛУГАНСКСТАНДАРТМЕТРОЛОГИЯ», ГП «Донецкстандартметрология» и ФБУ «Ростовский ЦСМ» представники трьох сторін прийняли участь:

- 20-21 червня 2013 року в II Міжнародній науково-технічній конференції «ЛЮДИНА, СУСПІЛЬСТВО, КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ» на базі Краснолиманської філії Української державної академії залізничного транспорту;

- 19-21 вересня 2013 року в IV науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ» на базі Донецького інституту залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту.

Учасники конференцій - професори, академіки Транспортної і Інженерної академій України, завідуючі кафедр вузів, аспіранти, представники провідних підприємств України і РФ – міст Луганська, Дніпропетровська, Донецька, Ростова-на-Дону, Новочеркаська тощо.

Учасниками конференції прийнятий ряд рішень, направлених на визначення пріоритетів наукових досліджень в галузі залізничного транспорту, сприяння налагодженню зв'язків між наукою і виробництвом, впровадження перспективних технологій на залізничному транспорті; використання міжнародних стандартів якості в системі залізничних перевезень України, розвиток освітніх технологій тощо.