Сертифікація »  Оцінка відповідності

Орган з оцінки відповідності (далі по тексту ООВ) ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» керується чинним законодавством України, керівними та нормативними документами законодавчих і виконавчих органів, Статутом, Настановою щодо якості ООВ, Положенням про ООВ та іншими документами.

Діяльність Органу з оцінки відповідності ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» базується на відповідності вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT).

ООВ ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» має власну систему управління. Система управління ООВ документально оформлена у вигляді «Настанови щодо якості органу з оцінки відповідності», задокументованої інформації, необхідної ООВ для забезпечення результативного планування, функціонування та контролю системи управління. Результативність системи управління ООВ ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» перевіряється аналізуванням системи управління, коригувальних дій відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014, ДСТУ ISO 19011 тощо.

Діяльність ООВ базується на принципах неупередженості, що зміцнюють довіру до нього заявників та постачальників. ООВ несе відповідальність за неупередженість своєї сертифікаційної діяльності та не дозволяє комерційним, фінансовим або іншим впливам становити загрозу для неупередженості.

Національним агентством з акредитації України засвідчена компетентність Органу з оцінки відповідності ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» (атестат про акредитацію зареєстрований у Реєстрі НААУ 27 грудня 2018р. за № 1О264 дійсний до 26 грудня 2023р. дата первинної акредитації 27 грудня 2013р.) відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 (ISO/IEC 17065:2012) в сфері: харчова продукція та продовольча сировина.

Наказом № 28 від 06.03.2020 ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ООВ призначений для проведення робіт з сертифікації послуг тимчасового розміщування (проживання), послуг закладів (підприємств) ресторанного господарства, послуг перукарень та салонів краси, товарів легкої промисловості, системи управління якістю та системи управління безпечністю харчових продуктів.

Сертифікація проводиться з метою підтвердження відповідності продукції (послуг) вимогам діючого законодавства та чинних нормативних документів.

Замовники робіт з сертифікації несуть відповідальність за забезпечення того, що їхня продукція (послуга) відповідає вимогам чинних нормативно-законодавчих актів.

Основні види діяльності ООВ:

 • Сертифікація партій продукції
 • Сертифікація продукції, яка виготовляється серійно з обстеженням виробництва
 • Сертифікація продукції, яка виготовляється серійно з атестацією виробництва
 • Сертифікація продукції з оцінкою системи управління якістю
 • Атестація підприємств, які здійснюють випуск алкогольної продукції
 • Сертифікація послуг тимчасового розміщування (проживання)
 • Сертифікація послуг закладів (підприємств) ресторанного господарства
 • Сертифікація послуг перукарень та салонів краси
 • Надання методичної допомоги з питань сертифікації

Порядок проведення сертифікації в загальному випадку містить:

 • подання та розгляд заявки на сертифікацію;
 • аналіз наданої документації;
 • прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми (моделі) сертифікації;
 • обстеження (оцінювання) виробництва;
 • атестація виробництва продукції, що сертифікується, оцінка системи управління якістю, або сертифікація системи якості, якщо це передбачено схемою сертифікації;
 • відбір, ідентифікацію зразків продукції та їх випробування;
 • аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності;
 • видачу сертифіката відповідності, укладання ліцензійної угоди та занесення сертифікованої продукції (послуги) до Реєстру;
 • технічний нагляд за сертифікованою продукцією (послугою);
 • інформацію про результати робіт з сертифікації.

Схеми (моделі), що використовуються під час сертифікації продукції (послуг), визначає ООВ (завантажити).

При цьому враховуються особливості виробництва, випробувань, поставки і використання конкретної продукції (надання послуги), можливі витрати заявника. Схеми мають бути зазначені у документі, який встановлює порядок проведення сертифікації конкретної продукції (послуги).

Під час вибору схеми (моделі) сертифікації продукції в ООВ керується такими правилами:

 • сертифікат на партію продукції (виробів) видається на підставі позитивних результатів випробувань в акредитованій Національним агентством з акредитації України випробувальній лабораторії (центрі) зразків продукції (виробів), що відібрані від партії в порядку та в кількості, що визначені ООВ;
 • сертифікат відповідності на продукцію, що виготовляється серійно протягом терміну дії сертифіката, та ліцензійна угода на право його застосування надаються ООВ на підставі позитивних результатів сертифікаційних випробувань в акредитованій лабораторії зразків продукції, відібраних у порядку та в кількості, встановлених ООВ, залежно від обраної схеми;
 • аналіз наданої заявником документації та подальшого технічного нагляду в період дії сертифіката відповідності шляхом проведення періодично контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва у порядку, в терміни та в кількості, встановлених у програмі технічного нагляду і проведення перевірки виробництва (за необхідності);
 • обстеження виробництва (за схемою) та подальшого технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції (послуги) в період дії сертифіката відповідності, проведення контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва, в терміни в кількості, встановлених у програмі технічного нагляду;
 • атестаціїя виробництва та подальший технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції в період дії сертифіката, проведення контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва у порядку, та в кількості, встановлених у програмі технічного нагляду;
 • сертифікат відповідності на послуги протягом терміну дії сертифіката та ліцензійна угода на право його застосування надаються ООВ на підставі позитивних результатів оцінювання (обстеження) виконавців послуг закладу у порядку та в кількості, встановлених ООВ.

Усі роботи з сертифікації, оплачуються заявниками за договорами на надання платних робіт (послуг), які укладаються ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» із заявниками. У договорах передбачаються обсяги та терміни виконання робіт, пов'язаних з сертифікацією, відповідальність сторін під час проведення робіт, а також порядок вирішення спорів, обробка персональних даних та порядок оплати робіт, що проводяться. Вартість робіт з сертифікації встановлюється ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» за погодженням з заявником. Заявник сплачує всі витрати, пов'язані з сертифікацією, незалежно від прийнятих рішень за результатами цих робіт.

Персонал ООВ

Діяльність та структура ООВ ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» базується на відповідності вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT).

ООВ ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» має штатний персонал, який:

 • підпорядковується керівнику ООВ;
 • є компетентний стосовно виконуваних функцій, охоплюючи складання процедур та документації, необхідної для процесу оцінки відповідності;
 • вільний від впливу тих осіб, які можуть бути зацікавленими у результатах оцінки відповідності.

До проведення робіт з сертифікації продукції та послуг залучаються сертифіковані аудитори та персонал, що має відповідну кваліфікацію.

У ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» працює штатний персонал, який виконує певні види діяльності під контролем ООВ на стадіях аналізування та прийняття рішення щодо сертифікації. ООВ також залучає до процедури сертифікації аудиторів, як субпідрядників, згідно оформлених угод. Субпідрядники підтверджують свою компетентність засвідченими копіями сертифікатів, посвідчень та гарантують, що їх не залучають безпосередньо або через свого роботодавця до участі в розроблянні або виробництві продукції таким чином, який поставив би під сумнів їх неупередженість.

Компетентність штатного та позаштатного персоналу ООВ, що підтримується системою управління, є необхідною та достатньою, щоб надавати сертифікацію, яка забезпечує довіру.

Вимоги до персоналу (штатного та позаштатного), що залучається до робіт з сертифікації задокументовані.

Функції ООВ

ООВ ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» здійснює такі основні функції:

 • розробка організаційно-методичних документів з сертифікації і підтримка їх в актуальному стані;
 • організація та проведення сертифікації;
 • видача сертифікатів;
 • здійснення наглядання за сертифікованою продукцією (послугами);
 • тимчасове призупинення або скасування дії виданих сертифікатів;
 • формування (комплектування) і підтримка в актуальному стані фонду нормативних документів, які використовуються ООВ ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»;
 • розгляд апеляцій з питань сертифікації;
 • організація навчання та підвищення кваліфікації фахівців ООВ ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», в тому числі здійснення підготовки аудиторів;
 • публікація зведеної інформації про результати робіт із сертифікації.
 • здійснення рекламних заходів з питань надання послуг ООВ ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»;
 • участь у проведенні національних та міжнародних наукових та науково-технічних семінарів, нарад, конференцій тощо.

Виконавчі підрозділи ООВ ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» здійснюють такі основні функції:

 • формують та актуалізують фонд нормативних документів, що використовуються під час робіт з сертифікації згідно закріпленої за ООВ ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» сфери акредитації;
 • розробляють та ведуть організаційно-методичні документи ООВ ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»;
 • приймають та розглядають заявки на сертифікацію, готують рішення за ними та взаємодіють із заявниками під час проведення робіт з сертифікації;
 • проводять аналіз наданих документів та протоколів;
 • проводять діяльність з оцінювання;
 • проводять аналіз результатів сертифікації/оцінювання;
 • оформлюють та видають сертифікати;
 • організовують та проводять нагляд за сертифікованою продукцією (послугами);
 • готують рішення про скасування або призупинення дії виданих сертифікатів та інформують про це зацікавлені організації, а також заявників;
 • погоджують проведення коригувальних заходів з усунення причин невідповідностей та порушень встановлених вимог, що виявлені під час проведення нагляду за сертифікованою продукцією (послугами);
 • проводять аналіз претензій та рекламацій від споживачів на продукцію (послуги), стосовно якої проведена сертифікація;
 • інформують виробників та постачальників про заплановані зміни нормативних документів на сертифіковану продукцію (послуги) ООВ ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»;
 • ведуть діловодство та облік фінансової діяльності стосовно сертифікації ООВ;
 • організовують підвищення кваліфікації та атестацію персоналу;
 • проводять аналіз результативності діючої системи управління ООВ ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»;
 • регулярно актуалізують реєстр виданих сертифікатів.

ООВ ДП «ЛУГАНСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» задокументовані права та обов’язки органу з оцінки відповідності (завантажити), політика призупинення, скасування або скорочення сертифікації (завантажити), у т.ч. порядок розгляду скарг, апеляцій і спірних питань (завантажити), які є необхідними та достатніми, щоб надавати сертифікацію.

Керівник ООВ здійснює управління діяльністю ООВ, несе персональну відповідальність за його функціонування перед Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Файли для завантаження: